Oturum Aç

Mali İşbirliği ve TAIEX 

KATILIM ÖNCESİ MALİ İŞBİRLİĞİ 

AB’ye katılım sürecinde AB bütçesinden sağlanan mali yardımlar, katılım öncesi mali işbirliği kapsamına girerken, AB Üye Devletlerinin kendi bütçeleri ile oluşturulan programlardan sağlanan mali yardımlar ikili mali işbirliği kapsamına girmektedir. Gerek katılım öncesi mali işbirliği gerekse ikili mali işbirliği, müktesebat uyumuna yönelik projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Başkanlığımız katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde sağlanan fonların ülkemizdeki yönetimi için oluşturulan kurumsal yapı içinde yer alan çeşitli kurul ve komitelere Bakanlığımızın katılımını koordine etmekte ve bu kapsamda yapılan toplantılara Başkanlığımız ve ilgili birimlerimizin temsilcileri tarafından katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, AB mali yardımlarından azami ölçüde yararlanabilmek amacıyla Başkanlığımız tarafından Bakanlığımız birimlerinin proje hazırlık süreçlerine destek verilmektedir.

AB katılım öncesi mali işbirliği kapsamında 2002-2006 yılları arasında ve Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde Bakanlığımız birimlerince üstlenilen projeler aşağıda yer almaktadır:

·         Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı - Karapara Aklanması ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi (2002)

·         Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü - Türk Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin Uluslararası Standartlar ve AB Uygulamaları ile Uyumlaştırılması (2003)

·         Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi İdaresinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi (2004)

·         Muhasebat Genel Müdürlüğü - E- Devlet Kapsamında Genel Yönetime Dahil İdarelerden Muhasebe Verisi Derleme Kapasitesi Oluşturulması (2005)

·         Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü - Türkiye’de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi (2007)

·         Gelir İdaresi Başkanlığı - Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Kalite Yönetimine Giriş İçin Teknik Destek Projesi (2007)

·         Strateji Geliştirme Başkanlığı - Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (2008)

·         Muhasebat Genel Müdürlüğü - Kamu Hesaplarında Veri Kalitesinin Artırılması (2008)

·         Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı - Terörün Finansmanı ve Aklama ile Mücadelede Etkinlik (2012)

·         Muhasebat Genel Müdürlüğü - Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Sunumu ve Kullanımına İlişkin Kapasite Oluşturma (2012)

·         Gelir İdaresi Başkanlığı - Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi (2012)

Bakanlığımız IPA II (2014-2020) döneminde de fon yönetimi için oluşturulan kurul ve komitelerde görev almaya ve proje teklifleri sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız Bakanlık içi koordinasyon görevini ve Bakanlık birimlerine proje hazırlık süreçlerinde destek vermeyi sürdürmektedir.

TAIEX

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) enstrümanı, aday ülkeleri AB’nin politika hedefleri çerçevesinde AB mevzuatına yakınlaştırma ve mevzuatın uygulanması alanlarında desteklemektedir.

TAIEX hizmetlerinden etkin biçimde yararlanabilmek amacıyla, teknik destek başvurularının TAIEX veritabanı üzerinden elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi ve izlenmesini sağlamak üzere Bakanlığımız Birimlerine destek sağlanmaktadır. Ayrıca, Başkanlığımız, TAIEX teknik destek başvuru formlarının gerektiği gibi doldurulabilmesi hususunda Bakanlığımız Birimlerine destek vermektedir. Söz konusu başvurular Başkanlığımız TAIEX Temas Noktası aracılığıyla AB Bakanlığı’na iletilmektedir.