Oturum Aç

Fiscalis 2020 Programı ve Türkiye'nin Katılımı

 

2016 Çalışma Programı (EN)

AB İç Pazarında vergilendirme alanındaki AB müktesebatının uyumlu bir şekilde uygulanması vergi kaçırma ve vergiden kaçınma ile mücadele ve rekabetin bozulmasını önleme konusundaki çabaların desteklenmesinde oldukça önem taşımaktadır. Bu bakımdan, AB’nin vergilendirme alanındaki Fiscalis Programı ile katılımcı ülkeler arasında vergilendirme alanında işbirliğinin artırılması ve böylece İç Pazarda vergilendirme sistemlerinin daha etkin biçimde işleyişinin sağlanması amaçlanmaktadır. Programa AB Üye Devletlerinin ve ülkemizin yanı sıra Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek katılım sağlamaktadır.

Fiscalis Programı faaliyetleri Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, gelir ve sermaye üzerinden alınan vergiler, risk yönetimi, e-denetim gibi alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler arasında seminer ve çalıştaylar, çalışma ziyaretleri ve eğitim faaliyetleri ön plandadır.

Ülkemizin Fiscalis Programına katılımına ilişkin tüm bilgilendirme, yönetim, hazırlık ve eşgüdüm çalışmaları Başkanlığımız bünyesindeki Fiscalis Ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Fiscalis ekibinin başında Fiscalis Ulusal Koordinatörü olarak belirlenen AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı yer almaktadır. Avrupa Komisyonu ve diğer katılımcı ülkelerin Fiscalis koordinatörleri ile sürekli temas halinde çalışan bu ekip, Bakanlığın ilgili birimlerinin Fiscalis faaliyetlere katılımının sağlanmasından, yıllık mali raporun hazırlanmasından ve bu belgenin Komisyon tarafından istenen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Komisyon’a iletilmesinden sorumludur.

2003 yılından bu yana Fiscalis Programı bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli seminer, proje grubu ve çalışma ziyaretlerine Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından katılım sağlanmaktadır. Bu şekilde, AB’nin vergilendirme alanındaki mevzuatı ve diğer katılımcı ülkelerin uygulamaları hakkında bilgi birikimi oluşturulmaktadır.

1 Ocak 2014 tarihinde işlerlik kazanan Fiscalis 2020 Programının yasal altyapısı hakkında bilgi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1286&from=EN bağlantısında mevcuttur.

Ülkemizin Fiscalis 2020 Programına katılması amacıyla uluslararası anlaşma imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anlaşma metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141002-1.htm bağlantısından ulaşılabilir.

Daha detaylı bilgi Avrupa Komisyonu’nun ilgili sayfasından (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_en.htm) edinilebilir.