Oturum Aç

İklim Değişikliği

Başkanlığımız iklim değişikliği konusundaki çalışmaları ve söz konusu çalışmaların Bakanlık içi eşgüdümünü 2007 yılından beri yürütmektedir. İklim değişikliğinin ekonomik ve mali etkileri; alınacak önlemler açısından vergilendirme, bütçe politikaları ve kamu alımları gibi alanlar itibarıyla Bakanlığımızın farklı Birimlerini ilgilendirmekledir. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikliği müzakereleri başta olmak üzere bu alandaki uluslararası gelişmeler de konunun hem ulusal hem de uluslararası boyutta takibini gerekli kılmaktadır.

Başkanlığımız, iklim değişikliği konusunda koordinasyon görevinin yanı sıra bu alandaki Bakanlık politikasının oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunulması, uluslararası gelişmelerin izlenmesi, farklı Birimlerin katkılarıyla oluşturulan Bakanlık görüşünün nihai hale getirilmesi ve katılım sağlanan ulusal ve uluslararası toplantılara ilişkin bilgi ve konuşma notları ile toplantı raporlarının hazırlanması görevlerini yürütmektedir.

Başkanlığımız, Bakanlığımızın da katılım sağladığı BM iklim değişikliği müzakereleri kapsamına giren ve Bakanlığımız görev ve yetki alanında yer alan konuları yakından takip etmekte ve bu alanlara ilişkin ülkemiz müzakere pozisyonunun belirlenmesinde kilit rol oynayan Bakanlığımız görüşlerinin oluşturulması sürecine katkı sağlamaktadır. Başkanlığımız ayrıca OECD nezdinde iklim değişikliği alanında yürütülen teknik çalışmaları takip etmekte ve ilgili OECD toplantılarına düzenli katılım sağlamaktadır.

Uluslararası platformlardaki faaliyetlerin yanında ulusal düzeydeki çalışmalarda da Başkanlığımız aktif bir rol üstlenmektedir. Bakanlığımız, ülkemizde iklim değişikliği konusundaki politika ve stratejilerin tespitinde belirleyici bir rol oynayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın başkanlığında toplanan İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun (İDHYKK) üyelerinden biridir. İDHYKK toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Başkanlığımız, iklim değişikliği konusunda ulusal düzeyde yapılan tüm teknik toplantılara Bakanlığımızın ilgili Birimleriyle birlikte katılım sağlamakta ve bu toplantılara ilişkin bilgilendirme ve eşgüdüm çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca Bakanlığımız, Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi ve İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) ile iklim değişikliğiyle uluslararası mücadeleye yönelik ulusal hedef ve katkımızın belirlenmesi konusunda önem arz eden ulusal belgelerin (Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı – INDC gibi) hazırlık çalışmalarında da rol almış ve Başkanlığımız bu yöndeki çalışmalarda temas noktası görevini üstlenmiştir.