Oturum Aç

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

 

Bakanlığımızın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), OECD-SIGMA, G-20, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile ilişkileri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.  

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI (OECD)

Ülkemizin OECD çalışmalarından azami düzeyde fayda sağlaması ve teşkilat içerisindeki konumunun güçlendirilmesi amacıyla Başbakanlık Müsteşarlığı’nın öncülüğünde 2008 yılı itibarıyla yeni bir çalışma yöntemi belirlenmiştir. Bu kapsamda, ülkemizce katılım sağlanan her bir OECD Komite çalışması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasından Ulusal Eşgüdüm Birimleri belirlenmiştir. Bakanlığımız OECD çerçevesinde sürdürülen Mali İşler Komitesi ve Merkezi Hükümet ve Yerel Yönetimler Arasında Mali İlişkiler Ağıbünyesindeki çalışmalarda ülkemizin Ulusal Eşgüdüm Birimi’dir. 

 • Bakanlığımızın katılım sağladığı OECD Komiteleri ve Çalışma Grupları aşağıda yer almaktadır: 

 • Mali İşler Komitesi (Ulusal Eşgüdüm Birimi)

 • Merkezi Hükümet ve Yerel Yönetimler Arasında Mali İlişkiler Ağı (Ulusal Eşgüdüm Birimi)

 • Ekonomi Politikaları Komitesi

 • Ekonomik Gelişmeleri İnceleme Komitesi

 • Finansal Piyasalar Komitesi

 • Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu

 • Yatırım Komitesi

 • Kamu Yönetimi Komitesi

 • Bölgesel Kalkınma Politikası Komitesi

 • İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi

 • Sağlık Komitesi

 • Ticaret Komitesi

 • İhracat Kredileri ve Kredi Garantileri Çalışma Grubu

 • Tarım Komitesi

 • Turizm Komitesi

 • Çevre Komitesi

 • Kalkınma Yardımları Komitesi ve OECD Kalkınma Merkezi

 • İstatistik Komitesi

 • Sanayi, İnovasyon ve Girişimcilik Komitesi.

Bakanlığımızca başta bütçe, vergi, muhasebe, kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele ve kamu yönetimi konuları olmak üzere birçok OECD çalışmasına katkı ve destek sağlanmaktadır. Ayrıca, OECD Ekonomik Görünüm Raporuna, OECD bölgesel proje çalışmalarına, OECD-MENA girişimine, OECD Ekonomi ve Gelişmeleri İnceleme Komitesi’nin (EDRC) Yıllık Türkiye İncelemelerine katkı sağlanmaktadır.

Bakanlığımızın OECD çalışmalarına katılımı kapsamında koordinasyon ve bilgi paylaşımına yönelik hizmetler Başkanlığımız tarafından sunulmaktadır. Bu çerçevede Başkanlığımızaşağıdaki çalışmaların yürütülmesinden sorumludur:

 • OECD’de meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi,

 • Paris’te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi toplantılarına katılıma ilişkin hazırlık ve organizasyon çalışmalarının yürütülmesi; bilgi notlarının, konuşma metinlerinin ve sunumların hazırlanması,

 • OECD tarafından talep edilen bilgilere ilişkin Bakanlık birimlerinin görüş ve katkılarının derlenmesiyle oluşturulan Bakanlık görüşünün Daimi Temsilciliğe iletilmesi,

 • Yılda iki kez düzenlenen Eşgüdüm Toplantıları’na ilişkin hazırlıkların yapılması, toplantılara katılım sağlanması,

 • Başta OECD Genel Sekreteri olmak üzere üst düzey OECD yetkililerinin ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin tüm çalışmaların yapılması,

 • Bakanlığımızın OECD çalışmalarına katılımına ilişkin yıllık faaliyet raporunun hazırlanarak Dışişleri Bakanlığı’na iletilmesi.

OECD-SIGMA

AB ve OECD’nin ortak bir girişimi olan OECD-SIGMA, AB’ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı kapsamındaki ülkelere reform programlarının oluşturulması ve uygulanması, dış denetim ve mali kontrol, kamu harcamaları yönetimi ve kamu alımları gibi alanlarda teknik destek sağlamaktadır.

OECD-SIGMA, özellikle Kamu Alımları ve Mali Kontrol fasıllarında Avrupa Komisyonu ile ülkemiz arasında bir iletişim ve müzakere platformu vazifesi görmekte ve AB ile müzakerelerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

OECD-SIGMA yetkilileri tarafından kamu iç mali kontrolü, kamu harcama yönetimi, kamu alımları, kamu personel sistemi ve yolsuzlukla mücadele konularında her yıl Bakanlığımız dahil olmak üzere ilgili kurumlara değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ziyaretler neticesinde hazırlanan değerlendirme raporları, Avrupa Komisyonu’nun her yıl yayınladığı Türkiye İlerleme Raporu’na katkı sağlamaktadır. Bu çerçevedeBaşkanlığımız,

 • Ziyaretler kapsamında gerçekleştirilen tüm görüşmelere ilişkin toplantı raporları ve bilgi notları hazırlayarak bunları üst yönetim, ilgili birim ve kurumlarla paylaşmaktadır.

 • Söz konusu ziyaretler neticesinde OECD-SIGMA tarafından yayımlanan değerlendirme raporlarına ilişkin Bakanlığımız görüşünün oluşturulması sürecini koordine etmektedir.

 • OECD-SIGMA işbirliğinde teknik destek projeleri geliştirmekte ve proje faaliyetlerini yürütmektedir. Söz konusu projeler çerçevesinde, AB mevzuatına uyum çalışmaları yürütülmekte; konferans, seminer, çalışma ziyaretleri ve eğitimler düzenlenmektedir.

G-20

G-20, küresel ekonominin işleyişi açısından öneme sahip gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir araya getirilmesini, ülkelerin küresel mali krizlere karşı ortak hareket etmelerinin sağlanmasını, ekonomiye ve kalkınmaya yönelik problemlerin ele alınmasını ve küresel ekonomik istikrara yönelik görüş alışverişinde bulunulmasını amaçlamaktadır.

Önümüzdeki dönemde, ülkemizin üyesi olduğu G-20 gündemi çerçevesinde yürütülecek çalışmalara gerekli katkının sağlanması, ülke tecrübemizin yansıtılabilmesi ve çalışmalardan azami fayda sağlanabilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde yeni bir yapı oluşturulmuştur.

Bu çerçevede, Bakanlığımız nezdinde dış ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı veBaşkanlığımız, temas noktası olarak belirlenerek Hazine Müsteşarlığı’na bildirilmiştir. Bakanlık içi koordinasyonun sağlanmasını teminen G-20’nin faaliyet alanında çalışmalar yürüten merkez birimleri ile bir iletişim ağı oluşturulmuş ve her birim için temas noktaları belirlenmiştir.

Bu kapsamda, G-20’ye ilişkin konularda Hazine Müsteşarlığı ile yürütülen çalışmalar Bakanlığımız içerisinde kurulan iletişim ağı vasıtası ile ilgili birimlere yönlendirilmekte, gelen katkılar derlenerek Hazine Müsteşarlığı’na iletilmektedir. 

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (KEİ)

KEİ bünyesinde ticaret ve ekonomik kalkınma, bankacılık ve finans, ulaştırma, enerji, haberleşme, bilim ve teknoloji, çevrenin korunması, turizm ve doğal afetler gibi alanlarda oluşturulmuş 19 çalışma grubunda çeşitli projeler yürütülmektedir.

KEİ Bütçe ve Mali İşler Çalışma Grubu Toplantılarına ve Yüksek Düzeyli Memurlar Komitesi Toplantılarına Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcileri katılım sağlamaktadır. Bakanlığımızın KEİ toplantılarına katılımına ilişkin resmi yazışmaların yapılması ve KEİ çalışmalarına ilişkin Bakanlığımız görüşünün oluşturulması Başkanlığımızkoordinasyonunda yapılmaktadır. 

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)

1969 yılında kurulan İKÖ’nün amacı uluslararası barış ve uyumun tesisi çerçevesinde Müslüman ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğinin ilerletilmesidir. İKÖ’nün başlıca organlarından olan Daimi Mali Komite ve Mali Kontrol Organı’nın çalışmalarına Bakanlığımız Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca katılım sağlanmaktadır. Bakanlığımızın İKÖ toplantılarına katılımına ilişkin resmi yazışmaların yürütülmesi ile İKÖ çalışmalarına ilişkin Bakanlığımız görüşünün oluşturulması Başkanlığımız koordinasyonunda yapılmaktadır. 

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT)

1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan arasında ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan ve 10 üyesi bulunan EİT’in toplantılarına Bakanlığımızın katılımına ilişkin resmi yazışmalar Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, EİT çalışmalarına ilişkin Bakanlığımız görüşünün oluşturulması Başkanlığımızkoordinasyonunda yapılmaktadır.

Bakanlığımız 5–6 Nisan 2007 tarihlerinde Antalya’da 1. Maliye/Ekonomi Üst Düzey Uzman ve Memurlar Toplantısı’na ve 2. Maliye ve Ekonomi Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapmıştır. Öte yandan Bakanlığımızın ilgili birimlerince, Uluslararası Mali Krizin EİT Ülke Ekonomilerine Etkileri Çalışma Grubu toplantılarına, EİT Yazmanlığı ve Kültür Enstitüsü Mali İşlemlerinin Denetimi toplantılarına ve Yolsuzlukla Mücadele ve Karapara Aklama Uzmanlar Grubu toplantılarına katılım sağlanmaktadır. 

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ)

1 Ocak 1995 tarihinde faaliyete geçen DTÖ, ülkeler arasında ticaret kurallarını düzenleyen yegâne küresel organdır. Bakanlığımızın DTÖ çalışmalarına katılımı Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Mekanizması çerçevesinde gerçekleşmektedir. Söz konusu mekanizma çerçevesinde üye ülkelerin ticaretle bağlantılı mevzuat ve uygulamaları ile bunların çok taraflı ticaret sistemi üzerindeki etkileri dört yıllık aralıklarda DTÖ Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Organı bünyesinde ele alınmaktadır. Söz konusu çalışmalara Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan katkılar Başkanlığımız tarafından koordine edilmektedir.

Ayrıca, 1996 yılında yürürlüğe giren ve 153 DTÖ üyesinin 40’ının taraf olduğu Kamu Alımları Anlaşması (Government Procurement Agreement-GPA) karşısında ülkemiz pozisyonunun belirlenmesi sürecinde Bakanlığımız GPA müzakerelerini izlemeye başlamıştır. Bu çerçevede, ilk kez 25-26 Mayıs 2011 tarihlerinde Bakanlığımız Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Başkanlığımız temsilcileri GPA Komite toplantısına gözlemci statüsünde katılım sağlamıştır.