Oturum Aç

G-20​

Yirmiler Grubu olarak adlandırılan G-20, 1999 yılında kurulmuş olan en önemli küresel ekonomik işbirliği platformudur. 19 ülkenin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarından ve Avrupa Birliği temsilcilerinden oluşmaktadır. G-20 üye ülkeleri, küresel toplam gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 90’ını, uluslararası küresel ticaretin yüzde 80’ini ve toplam Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini temsil etmektedir.

G-20, ekonomik krizlerin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bir dönemde küresel ekonominin işleyişi açısından öneme sahip gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki işbirliğini artırma ihtiyacından doğmuştur. G-20, bu ülkeleri ortak bir zeminde buluşturarak, küresel ekonomik konulara ilişkin yapılan tartışmalara, alınan kararlara ve atılan adımlara dahil etmektedir. Bu kapsamda, küresel ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yönelik olarak üye ülke politikaları arasında eşgüdümün sağlanması, gelecekteki finansal krizlerin önlenmesine yönelik finansal düzenlemelerin teşvik edilmesi ve uluslararası finansal mimarının ele alınması amaçlanmaktadır. IMF ve Dünya Bankası da toplantılara üst düzeyde katılım sağlamaktadır.

G-20 kapsamında bugüne kadar 8 kez Liderler Zirvesi düzenlenmiştir. Son Zirve 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde dönem başkanı Rusya’nın ev sahipliğinde Saint Petersburg kentinde gerçekleştirilmiştir. G-20 dönem başkanlığı yıllık olarak yürütülmekte ve üye ülkeler arasında sırayla belirlenmektedir. Ülkemiz dönem başkanlığını 2015 yılında üstlenecektir. Bu kapsamda, G-20’nin temel yönlendirme mekanizması olan ve Troyka olarak adlandırılan “Üçlü Yapı”da Avustralya ve Rusya ile beraber 2013 yılı Aralık ayı başından itibaren 3 yıl süre ile yer alacaktır. Söz konusu üçlü yapı, önceki, mevcut bir sonraki dönem başkanı ülkelerden oluşmaktadır.  

Ülkemiz 2015 yılında G20 Dönem Başkanı olacaktır. G-20 dönem başkanlığımıza yönelik hazırlıkları yönlendirmek, yapılacak çalışmaları etkin ve başarılı bir biçimde gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi” kurulmuştur. Komite, ekonomik konularda genel koordinasyondan sorumlu Başbakan Yardımcısının başkanlığında; Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarları ile Merkez Bankası Başkanı’nın katılımıyla oluşturulmuş ve gerektiği durumlarda ilgili kurum ve kuruluşların da Komite toplantılarına davet edileceği hususuna yer verilmiştir.

Komite, G-20 gündemine ilişkin her türlü hazırlığı yönlendirmeye ve koordine etmeye, gerçekleştirilecek etkinlikleri belirlemeye, alt komiteler ve çalışma grupları oluşturmaya ve G-20 bünyesindeki faaliyetler kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm paydaşların yapacakları çalışmalar arasındaki eşgüdümü sağlamaya yetkili kılınmıştır.

Ülkemiz G-20 gündeminin oluşturulmasına, bu kapsamda düzenlenecek zirve ve toplantıların teknik içeriğinin belirlenmesine ve çalışma takviminin tespitine yönelik olarak yoğun bir çalışma dönemine girmektedir. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde G-20 dönem başkanlığımıza yönelik hazırlıklar artarak devam edecektir. Gerek dönem başkanlığına hazırlık döneminde gerekse dönem başkanlığı döneminde ülkemizin, alacağı kararlarla ve atacağı adımlarla küresel ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır.​